ons privacy beleid

Wij zijn een stichting en maken geen winst.

We zijn er voor jou.

En we verkopen je gegevens niet.

Je kan je anoniem aanmelden.

Meer weten? Bekijk ons privacy beleid hieronder

Privacy Statement & Cookiebeleid

Beleid verwerking persoonsgegevens

Dit is het beleid verwerking persoonsgegevens van Stichting Nederland Geldzorgenvrij inzake het gebruik van de fiKks App, het fiKks platform en de website https://wijgaanhetfikksen.nl/ (gezamenlijk ‘fiKks’). Dit beleid verwerking persoonsgegevens geeft informatie over de gegevens die Stichting Nederland Geldzorgenvrij verwerkt van de gebruikers van fiKks. Dit beleid verwerking persoonsgegevens is opgesteld op 25 mei 2018 (versie 1).

Wanneer is dit beleid verwerking persoonsgegevens van toepassing?

Dit beleid verwerking persoonsgegevens is van toepassing op alle gegevens die Stichting Nederland Geldzorgenvrij verwerkt van fiKks gebruikers. Op de websites van fiKks en in de app tref je mogelijk een of meer links aan naar websites van derden. Het staat je vrij die links al dan niet te gebruiken. Wij accepteren echter geen verantwoordelijkheid voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door de beheerders van deze websites. Dit beleid verwerking persoonsgegevens is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?

Stichting Nederland Geldzorgenvrij is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit beleid verwerking persoonsgegevens:
Stichting Nederland Geldzorgenvrij
Wilhelm Röntgenstraat 4
8013 NE Zwolle
KvK-nummer: 83330143

Als je jonger bent dan 16 jaar

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je fiKks alleen gebruiken indien één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die dit beleid verwerking persoonsgegevens heeft gelezen ons hiervoor namens jou toestemming heeft gegeven. Dit omdat je door fiKks te gebruiken persoonsgegevens aan Stichting Nederland Geldzorgenvrij verstrekt. Daarom verbieden wij je hierbij, als je jonger bent dan 16 jaar, fiKks te gebruiken zonder deze toestemming.

Welke gegevens verwerken wij en hoe komen we eraan?

Wanneer je fiKks gebruikt verwerken wij persoonsgegevens van je. Het betreft persoonsgegevens die jij besluit met anderen (individuen, organisaties) te delen met behulp van fiKks en die je voor dat doel, opneemt in je profiel. Omdat je zelf bepaalt wat er in jouw fiKks profiel staat, bepaal je ook zelf wat er wordt opgeslagen en gedeeld, met wie of wat en voor hoelang.

Privéberichten/foto’s die je met andere fiKks gebruikers 1-op-1 uitwisselt worden altijd eerst op je apparaat versleuteld voordat ze worden verstuurd. Deze versleutelde gegevens blijven daar (in ‘cache’) staan tot ze worden opgehaald, maar nooit langer dan één maand.
De redenen waarom wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven beschreven:
● we willen de (beperkte) opslagcapaciteit van je telefoon niet te zeer belasten;
● we willen je de mogelijkheid bieden vanaf een ander apparaat (zoals bijvoorbeeld een nieuw toestel) de toegang tot je gegevens te herstellen. Dit betreft je fiKks profiel en de bibliotheek van (beveiligde en versleutelde) verbindingen die je aangaat met personen of organisaties. In die bibliotheek worden geen gegevens opgenomen die je via die verbindingen kunt benaderen en of delen, want die blijven altijd staan bij de bron.

Wanneer je gegevens van jouw fiKks profiel, berichten en/of foto’s en documenten deelt met andere gebruikers, krijgen deze gebruikers de beschikking over deze gegevens. Mogelijk worden deze gegevens door andere gebruikers hergebruikt binnen andere toepassingen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens via deze andere toepassingen. Dit beleid verwerking persoonsgegevens is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke toepassingen. Tenzij je hiertegen bezwaar hebt gemaakt verwerken wij, in het kader van “profilering”, de volgende persoonsgegevens:
● je surfgedrag op onze website of binnen onze app;
● indien je een profiel hebt aangemaakt, de gegevens die je daarin hebt opgenomen;
● jou betreffende persoonsgegevens die ons zijn aangereikt uit andere bronnen 

Dit doen we door middel van het gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op de harde schijf van je computer, laptop, smartphone of tablet wordt geplaatst op het moment dat je een website bezoekt. Hierbij kan er sprake zijn van een verwerking van persoonsgegevens. Wanneer dat het geval is, dan is die verwerking gebaseerd op het gerechtvaardigde belang dat de “Stichting Nederland Geldzorgenvrij” heeft bij de verwerking van deze gegevens voor profilering doeleinden, zoals is toegestaan in de wet- en regelgeving. Voor statistische en onderzoeksdoeleinden verwerken wij gegevens die we hebben afgeleid van je zoek- en surfgedrag en de informatie die je bij ons achterlaat door het aanmaken van een profiel. Echter, wij zullen er altijd voor zorgen dat de gegevens die wij gebruiken voor deze statistische en/of onderzoeksdoeleinden anoniem zijn en niet tot jou zijn te herleiden. Wij staan op onze site en in onze app geen “trackers” en “cookies” van derden toe waarmee wij geen verwerkingsovereenkomst zijn aangegaan. Met een verwerkingsovereenkomst verbieden wij deze derden de persoonsgegevens die zij aldus verzamelen, zonder schriftelijke instructie onzerzijds verder te verwerken en bedingen wij dat zij de wet- en regelgeving dienen na te leven.

Meer informatie over de ‘cookies’ die we gebruiken en hoe je hier invloed op kunt uitoefenen, vind je in onze cookieverklaring. Bovendien kun je zelf invloed uitoefenen op de mate waarin wij persoonsgegevens van je verwerken, omdat jezelf bepaalt welke tot jou herleidbare gegevens je in je profiel opneemt. Dit profiel kun je ook te allen tijde aanpassen. Bij ons beslis je steeds zelf van geval tot geval of plugins zoals Flash, JavaScript of soortgelijke software mogen worden uitgevoerd, of dat onze website of app geolocatiegegevens van je mag verzamelen, dan wel of een website toegang krijgt tot specifieke hardware zoals een webcam of microfoon.

Welke cookies gebruiken wij?

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer informatie over welke cookies wij gebruiken.

Minimale gegevensverwerking

Bij de verwerking van persoonsgegevens respecteren wij voorts het beginsel van “minimale gegevensverwerking”. Dit houdt in dat wij niet meer persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is in het kader van de hierboven genoemde doelstellingen. Aan het eind van elk bezoek/elk gebruik wissen wij de persoonsgegevens die je, voor de duur van de sessie, aan ons beschikbaar hebt gesteld en die buiten de minimale gegevensverwerking vallen die wij hanteren. Je kunt er echter voor kiezen ons te machtigen bepaalde persoonsgegevens op te slaan en te onthouden, zodat je deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren. Dit doe je door middel van het beheer van je cookie instellingen.

Inbreuk op persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens zullen wij, conform de wet- en regelgeving, zorgdragen voor een adequate beveiliging. Een eventuele inbreuk in verband met persoonsgegevens zullen wij zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat wij er kennis van hebben genomen, aan de Autoriteit Persoonsgegevens melden, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van jou als gebruiker of die van derden. Alle inbreuken in verband met persoonsgegevens, met inbegrip van de feiten omtrent de inbreuk in verband met persoonsgegevens, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen zullen wij documenteren.

‘Data protection by design’ en ‘by default’

Wij hanteren “De beginselen van gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen” (‘by design’ en ‘by default’) die zijn vastgelegd in artikel 25 van de algemene verordening gegevensbescherming. Waar wij dit kunnen beïnvloeden zal je de optie worden geboden om door standaardinstellingen te verhinderen dat sites worden gekoppeld (“cross-domain tracking”) en dat andere partijen informatie op jouw apparaten opslaan.

Verwerking persoonsgegevens in bijzondere categorieën

Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verzamelen wij geen gegevens die vallen onder bijzondere categorieën (persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid) voor zover die tot jou herleidbaar zijn, tenzij het gegevens betreft die je zelf reeds eerder elders openbaar gemaakt hebt.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Als je zou besluiten je gegevens uit fiKks te verwijderen dan duurt het maximaal 2 maanden voordat deze gegevens uit de fiKks systemen zijn verdwenen.

Een vraag stellen of een klacht indienen.

Wanneer je Stichting Nederland Geldzorgenvrij een vraag stelt betreffende fiKks of een klacht indient of wanneer je telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met Stichting Nederland Geldzorgenvrij, verwerken wij contactgegevens van je, voor zover dat noodzakelijk is voor het afhandelen van je vraag of klacht en om je
eventueel ook later te benaderen met aanvullende informatie betreffende je vraag of klacht. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel en je persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Stichting Nederland Geldzorgenvrij die zich bezighouden met de afhandeling van jouw vraag of klacht. Om je vraag of klacht te kunnen registreren, noteren we deze in ons registratiesysteem. Hierin nemen we dan tevens contactgegevens op zoals jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en/of social media account. Je kunt zelf bepalen welke contactgegevens je wel of niet met ons wilt delen voor de afhandeling van je vraag of klacht.

Wij bewaren vragen, klachten en contactgegevens niet langer dan 2 jaar, tenzij de aard van de vraag of klacht ons noodzaakt om deze langer te bewaren. Je kunt ons te allen tijde vragen je contactgegevens eerder te verwijderen.

fiKks via Social Media

Stichting Nederland Geldzorgenvrij, maar ook jijzelf, kan actief zijn op verschillende social media platforms, zoals Twitter en YouTube. Wanneer je met ons communiceert via social media (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst, media uploadt of een persoonlijke boodschap verzendt) kan het zijn dat wij persoonsgegevens van je ontvangen (zoals je gebruikersnaam, profielfoto, woonplaats, e-mailadres of je geslacht). In zo’n geval zullen wij alleen de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor het afhandelen van je boodschap, vraag of klacht verwerken zoals beschreven in dit beleid verwerking persoonsgegevens. Op het gebruik van social media websites zijn de voorwaarden (waaronder het beleid verwerking persoonsgegevens) van de desbetreffende social media websites van toepassing. We raden je aan om die gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen ook zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van het Beleid verwerking persoonsgegevens van fiKks. De algemene voorwaarden, Cookiebeleid en dit beleid verwerking persoonsgegevens van fiKks zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media platforms.

Geautomatiseerde besluitvorming

fiKks neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor je. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van fiKks) tussen zit.

Welke derden hebben toegang tot jouw gegevens?

Stichting Nederland Geldzorgenvrij schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten externe verwerkers in. Voor zover deze verwerkers bij het uitvoeren van de desbetreffende diensten en bedrijfsactiviteiten jouw gegevens verwerken, doen zij dit in opdracht van Stichting Nederland Geldzorgenvrij en heeft Stichting Nederland Geldzorgenvrij de vereiste juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend conform de instructies van Stichting Nederland Geldzorgenvrij worden verwerkt. Persoonsgegevens die je met ons deelt verkopen wij niet en stellen wij niet ter beschikking aan commerciële organisaties. We doen dit alleen waar het derden betreft die op basis van non-commerciële doeleinden een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen die wij met de verwerking van persoonsgegevens nastreven, zoals bepaalde onderzoeksdoeleinden. Uitsluitend indien Stichting Nederland Geldzorgenvrij hiertoe wettelijk verplicht is, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Jouw persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Stichting Nederland Geldzorgenvrij zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat jouw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Stichting Nederland Geldzorgenvrij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@wijgaanhetfikksen.nl. Vragen en verzoeken om inzage, kopie, correctie, aanvulling, beperking van de verwerking en verwijdering en overdracht Je kunt op elk moment aan ons vragen om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, de verwerking ervan te beperken of je persoonsgegevens te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Nederland Geldzorgenvrij. Ook kun je bij ons een verzoek indienen om persoonsgegevens waarover wij van je beschikken in een computerbestand aan je toe te sturen.

Je kunt je verzoek of bezwaar ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@wijgaanhetfikksen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij je vragen je te identificeren middels rijbewijs, identiteitskaart of paspoort. Dit om zeker te weten dat de gegevens waarin inzage wordt gevraagd horen bij de aanvrager, alsmede ter voorkoming van een mogelijke inbreuk op jouw persoonsgegevens. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Voor eventuele vragen of klachten kun je contact opnemen met Stichting Nederland Geldzorgenvrij via het e-mailadres info@wijgaanhetfikksen.nl. Dit geldt ook als je nog vragen hebt ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens.