Wij willen dat iedereen zich veilig voelt om fiKks te gebruiken.

Daarom hebben we een gedragscode.

Deze gedragscode maakt onderdeel uit van het preventie- en integriteitsbeleid van Stichting Nederland Geldzorgenvrij, waar fiKks onderdeel van is. Deze gedragsregels gelden voor iedereen die te maken heeft met de fiKks-app. In deze gedragscode worden de kernwaarden beschreven die gelden bij het gebruik van de fiKks-app en hoe je moet handelen wanneer je grensoverschrijdend gedrag ervaart.

 

Kernnormen voor deelnemers en buddy’s: 

1. De buddy moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer zich veilig en gerespecteerd voelt.

2. De buddy dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemer dan functioneel noodzakelijk is.

3. De deelnemer is vrij om te bepalen welke informatie hij/zij wil delen met de buddy.

4. De deelnemer is anoniem en kiest zelf een gebruikersnaam in de fiKks-app. De buddy respecteert dat de deelnemer anoniem is. Alleen de deelnemer kan besluiten om niet langer anoniem te zijn.

5. Alle informatie die de deelnemer en buddy met elkaar delen, wordt vertrouwelijk behandeld.

6. De deelnemer kiest zelf door welke buddy hij/zij wordt geholpen. De deelnemer is te allen tijde vrij om het contact met de buddy en/of het gebruik van de fiKks-app te beëindigen.

7. De communicatie tussen buddy en deelnemer vindt in eerste instantie enkel plaats via de fiKks-app. Alleen wanneer zowel de buddy als de deelnemer dat willen, kan de communicatie ook buiten de fiKks-app plaatsvinden. Deze gedragscode blijft ook dan gelden.

8. De buddy krijgt geen (im)materiële vergoeding en mag geen financiële middelen voorschieten, uitlenen en/of ter beschikking stellen aan de deelnemer.

9. Zowel de buddy als de deelnemer mag geen enkele vorm van (verbaal) geweld, intimidatie en/of agressie, racisme, discriminatie, onheuse en/of seksuele bejegeningen gebruiken. Daarnaast is iedere vorm van (machts)misbruik uiteraard verboden.

10. In situaties waar twijfel over is, dient gehandeld te worden in de geest van deze gedragscode.

11. Ervaar je grensoverschrijdend gedrag? Meld dit dan via info@wijgaanhetfikksen.nl. We onderzoeken je dan je melding. Waar nodig treffen we maatregelen om herhaling te voorkomen.

Samen gaan we het fiKksen!