Gedragscode

Deze gedragscode maakt onderdeel uit van het preventie- en integriteitsbeleid van de
Stichting Helden van de Wil (“Helden van de Wil”). In deze gedragscode worden de
gedragsregels beschreven voor alle mensen die te maken hebben met de fiKks-app.

De fiKks-app brengt mensen met (potentiële) financiële problemen (“deelnemer”) en
vrijwilligers die hen daarbij wensen te helpen (“buddy’s”) samen. Het doel van deze
gedragscode is het beschrijven van de kernwaarden die gelden bij het gebruik van de
fiKks-app, het zoveel mogelijk voorkomen van incidenten en om te beschrijven hoe
er gehandeld dient te worden bij overschrijdend gedrag.

Kernnormen voor deelnemers en buddy’s:

1. De buddy moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer zich veilig en gerespec¬teerd voelt.
2. De buddy dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemer dan functioneel noodzakelijk is.
3. De deelnemer is vrij om te bepalen welke informatie hij/zij wenst te verstrekken aan de buddy.
4. De deelnemer is anoniem en kiest zelf een gebruikersnaam in de fiKks-app, de buddy respecteert dat de deelnemer anoniem is en uitsluitend indien de deelnemer dat zelf wenst, kan hij/zij ervoor kiezen niet langer anoniem te zijn.
5. Alle informatie die de deelnemer en buddy met elkaar delen, wordt vertrouwelijk behandeld.
6. De deelnemer bepaalt zelf door welke buddy hij/zij wordt ondersteund en de deelnemer is te allen tijde vrij om het contact en/of het gebruik van de fiKks-app te beëindigen.
7. Communicatie tussen buddy en deelnemer vindt in beginsel enkel plaats via de fiKks-app en uitsluitend indien zowel buddy als deelnemer dat wensen, kan communicatie ook buiten de fiKks-app om plaatsvinden, in welk geval de inhoud van deze gedragscode blijft gelden.
8. De buddy krijgt of geeft geen (im)materiële vergoeding en laat na financiële middelen voor te schieten, uit te lenen en/of ter beschikking te stellen aan de deelnemer en zal geen financiële middelen ontvangen van de deelnemer.
9. De buddy onthoudt zich van elke vorm van (verbaal) geweld, intimidatie en/of agressie, racisme, discriminatie, onheuse en/of seksuele bejegeningen en iedere vorm van (machts)misbruik.
10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde ge¬dragingen, dient in de geest van de gedragscode te worden gehandeld.
11. Normoverschrijdend gedrag dient gemeld te worden via info@wijgaanhetfikksen.nl, waarna er een onderzoek zal worden ingesteld en waar nodig maatregelen getroffen worden om herhaling te voorkomen.

Deze gedragscode wordt blijvend gemonitord en indien nodig aangepast.