VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST

OVEREENKOMST 

Stichting Nederland Geldzorgenvrij (ook genoemd Stichting NL Geldzorgenvrij), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83330143, gevestigd aan de Wilhelm Röntgenstraat 4, 8013 NE te Zwolle,
hierna te noemen ‘Stichting’. 

en  

{{naam}}, hierna te noemen de ‘Buddy’, 

 1. Definities 

“Buddy” : een natuurlijk persoon van 18-jaar of ouder die onbezoldigd een particulier met schulden​ wil helpen op het gebied van het beheer en de administratie van diens schuldenlast.  

FiKks:  de combinatie van een app en een platform bedoeld om een​ particulier met schulden in contact te brengen met een “Buddy”. 

FiKks Databank :  een register dat wordt beheerd door de Stichting en waarin de contactgegevens​ van “Buddy’s” worden verwerkt. 

Deelnemer: een particulier met geldzorgen en/of schulden die gebruik maakt van fiKks.​  

Overeenkomst: het geheel aan afspraken die zijn gemaakt tussen de Stichting en de “Buddy” zoals​ die in dit document zijn vastgelegd. 

Stichting : ​ Stichting Nederland Geldzorgenvrij (ook genoemd Stichting NL Geldzorgenvrij), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83330143, gevestigd aan de Wilhelm Röntgenstraat 4, 8013 NE te Zwolle.

VOG: een van overheidswege door het bevoegd gezag afgegeven verklaring omtrent het gedrag​ van een persoon.

 1. Doel 

De Stichting heeft mede ten doel het in het algemeen belang ondersteunen van personen en huishoudens met risicovolle en/of problematische schulden, om deze risicovolle en/of problematische schulden op duurzame wijze te verminderen.

 1. Taak van “Buddy’s ” 

“Buddy’s” helpen Deelnemers die met hen in contact treden bij het verkrijgen van inzicht in hun schuldpositie(s) en zij begeleiden deze personen in het vinden van oplossingen.

 1. Eisen ten aanzien van geschiktheid 

Bij het aangaan van deze Overeenkomst toont de Buddy zijn of haar geschiktheid aan door middel van het overleggen van: 

 • Een VOG (via Justis gratis aan te vragen); 
 • Een certificaat waaruit blijkt dat hij of zij de fiKks e-learning module succesvol heeft doorlopen. 

 1. Vergoeding 

De Buddy ontvangt geen vergoeding of onkostenvergoeding voor zijn of haar inzet in het kader van de Overeenkomst. Een uitzondering kan worden gemaakt voor de kosten horende bij de aanvraag van de relevante VOG, indien het gratis aanvragen van deze VOG via Justis niet mogelijk is gebleken. In die situatie kan de Stichting besluiten dat de Buddy eenmalig de kosten horende bij de aanvraag voor de relevante VOG door de Stichting vergoed krijgt.

 1. Vertrouwelijkheid 

Al hetgeen wordt gewisseld in de communicatie tussen Deelnemers en de Buddy zal door de Buddy strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet door hem of haar met derden worden gedeeld, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 1. Ethiek 

Een Buddy is verplicht zich te gedragen conform de normen die in het maatschappelijk verkeer betamen. 

 1. Totstandkoming Overeenkomst 

De Overeenkomst komt tot stand zodra een persoon die aan de eisen ten aanzien van geschiktheid van artikel 4 voldoet, zich als “Buddy” heeft ingeschreven bij de Stichting en hij of zij daarbij te kennen heeft gegeven dat er sprake is van wilsovereenstemming ten aanzien van het aangaan van deze Overeenkomst. Voor deze kennisgeving is voldoende dat hij of zij daartoe akkoord gaat in het daartoe bestemde vakje tijdens de aanmeldingsprocedure.

 1. Verwerking persoonsgegevens 

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst en in het registratieproces dat daaraan voorafgaat verwerkt de Stichting persoonsgegevens van de Buddy.  De verwerking vindt onder meer plaats gedurende de looptijd van deze Overeenkomst. Het gaat hierbij om contactgegevens, de leeftijd, een VOG en wanneer de “Buddy” een certificaat is verleend op basis van het succesvol hebben doorlopen van de fiKks e-learning module. Na afloop van de Overeenkomst kan de Stichting de desbetreffende persoonsgegevens blijven verwerken indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat of indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang. De hierboven in dit lid genoemde persoonsgegevens zijn niet toegankelijk voor derden; ook niet voor Deelnemers. Het doel van deze verwerking is na te gaan of de Buddy voldoet aan de voorwaarden die gelden voor het kunnen vervullen van de rol van “Buddy”, om de Stichting in staat te stellen indien nodig met de Buddy in contact te treden, om uitvoering van deze Overeenkomst mogelijk te maken, en om de Stichting in staat te stellen de mogelijke rechtsgevolgen van beëindiging van deze Overeenkomst te beheersen. 
 2. De Stichting biedt de Buddy de mogelijkheid om binnen fiKks een profiel aan te maken dat voor Deelnemers, de Stichting en (deels) derden toegankelijk is. De persoonsgegevens in deze profielen worden verwerkt onder verantwoordelijkheid van de Stichting en met als doel een register van (profielen van) “Buddy’s” te creëren waaruit Deelnemers een keuze kunnen maken. De Buddy zelf besluit welke persoonsgegevens hij of zij in zijn of haar profiel opneemt om met Deelnemers of met de Stichting te delen. De Buddy kan zijn of haar profiel op elk gewenst moment aanpassen, zodat hij/zij zelf kan bepalen welke persoonsgegevens er op zijn of haar profiel worden opgeslagen en gedeeld en voor hoelang. 

 1. Beëindiging Overeenkomst 

De Stichting kan deze Overeenkomst beëindigen,  

 • in alle gevallen en zonder opgaaf van redenen, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand;
 • met onmiddellijke ingang wanneer de Buddy de voorwaarden of de intentie van deze Overeenkomst schendt; 
 • met onmiddellijke ingang wanneer een Buddy schade toebrengt aan of mogelijke risico’s voor de Stichting, particulieren met schulden of anderen veroorzaakt of dreigt te veroorzaken; 
 • met onmiddellijke ingang in geval van onethisch gedrag van de Buddy, zulks ter beoordeling van de Stichting; 
 • met onmiddellijke ingang in geval een Buddy in staat van faillissement of surséance van betaling komt te verkeren; 
 • met onmiddellijke ingang in geval een Buddy wordt verdacht van een strafbaar feit 
 • met onmiddellijke ingang in geval een Buddy om welke reden dan ook zodanig in opspraak komt dat dit een negatieve uitstraling heeft of kan hebben op de Stichting of op particulieren met schulden. 

De Buddy kan deze Overeenkomst beëindigen, 

 • in alle gevallen en zonder opgaaf van redenen, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, tenzij anders overeengekomen; 
 • met onmiddellijke ingang in geval de Stichting in staat van faillissement of surséance van betaling komt te verkeren; 
 • met onmiddellijke ingang in geval de Stichting om welke reden dan ook zodanig in opspraak komt dat dit een negatieve uitstraling heeft of kan hebben op de “Buddy”. 

 1. Rechtsgevolgen beëindiging overeenkomst 

Na beëindiging van de Overeenkomst kunnen partijen geen beroep meer doen op de rechten en verplichtingen waarop zij zich over en weer op grond van deze Overeenkomst beroepen, tenzij uit de wet of uit de aard van in deze Overeenkomst opgenomen bepalingen voortvloeit dat deze redelijkerwijze geacht kunnen worden ook na beëindiging in stand te blijven. 

 1. Aansprakelijkheid 
 1. De Stichting geldt enkel als faciliterende partij die “Buddy’s” en Deelnemers bij elkaar brengt uit hoofde van haar maatschappelijke betrokkenheid. De Stichting staat niet in voor verklaringen, handelen of nalaten van de “Buddy” dan wel de Deelnemer en is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade, direct dan wel indirect, voortvloeiende uit dan wel verband houdende met een verklaring, handelen of nalaten van een “Buddy” dan wel de Deelnemer. 
 2. De Stichting heeft in haar Algemene Voorwaarden gebruik fiKks, welke door de Deelnemer geaccepteerd zijn voorafgaande aan de installatie en het gebruik van FiKks, opgenomen dat de Buddy op geen enkele wijze aansprakelijk is jegens de Deelnemer voor schade die het gevolg is van gedane mededelingen, gegeven adviezen of ieder andersoortig handelen en/of nalaten, met uitzondering van gevallen waarin aan de zijde van Buddy sprake is van opzet en/of grove schuld.  
 3. De Stichting is met inachtneming van hetgeen in het onderhavige artikel is bepaald, in voorkomende gevallen uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade. De Stichting is derhalve nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder onder meer wordt verstaan gederfde inkomsten, bedrijfsschade en andersoortige gevolgschade. Voorgaande is slechts anders indien de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld zijdens de Stichting. 
 4. De aansprakelijkheid van Stichting is met inachtneming van hetgeen in het onderhavige artikel is bepaald verder te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door een eventueel ter zake afgesloten verzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, dan wel bij gebreke aan een dergelijke verzekering of uitkering tot een bedrag ad € 500 per gebeurtenis, waarbij meerdere samenhangende gebeurtenissen als één geheel worden beschouwd. 


13. Overige bepalingen

 1. Op deze Overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien een bij de rechtsbetrekking tussen partijen betrokken derde partij aldaar woonplaats heeft.  
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit dan wel verband houden met de Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de rechtbank van het arrondissement waar de Stichting statutair haar zetel heeft. Niettemin hebben partijen het recht het geschil in onderlinge overeenstemming voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, hetzij door minnelijke schikking, door mediation of door arbitrage. Wanneer partijen kiezen voor arbitrage dan wijzen zij gezamenlijk één arbiter aan.  
 4. Bij buitengerechtelijke geschilbeslechting draagt elk der partijen haar eigen kosten en worden de kosten die voor beide partijen gezamenlijk zijn gemaakt, gelijkelijk over partijen verdeeld. 
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigd mocht(en) worden, dan blijven de overige bepalingen die zich daartoe lenen volledig van toepassing. De nietige, dan wel vernietigde bepaling zal door partijen in onderling overleg worden vervangen waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht wordt genomen.