Algemene voorwaarden gebruik fiKks
(Stichting NL Geldzorgenvrij, versie oktober 2021) 

Definities 

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van de Stichting. 

Beheerder: de Stichting 

Buddy: een natuurlijk persoon van 18-jaar of ouder die onbezoldigd een particulier met schulden wil helpen op het gebied van het beheer en de administratie van diens schuldenlast.

Deelnemer: een particulier met geldzorgen en/of schulden.

FiKks: de combinatie van een app en een platform, genaamd fiKks,  om een particulier met schulden in contact te brengen met een Buddy.

Gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van fiKks. 

Stichting: Stichting Nederland Geldzorgenvrij (ook genoemd Stichting NL Geldzorgenvrij), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83330143, gevestigd aan de Wilhelm Röntgenstraat, 8013 NE te Zwolle 

1 Toepassingsgebied

1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van fiKks. Hieronder wordt mede verstaan het downloaden en het installeren van de mobiele applicatie en het gebruik van het platform. 

1.2 Indien één of meerdere bepalingen in de Algemene voorwaarden nietig of vernietigd mocht(en) worden, dan blijft het overige in de Algemene voorwaarden, volledig van toepassing. De nietige, dan wel vernietigde bepaling zal door fiKks, vervangen waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht wordt genomen. 

1.3 Van de Algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken en met instemming van Beheerder. 

1.4 Beheerder is gerechtigd de Algemene voorwaarden te wijzigen waarna de gewijzigde Algemene voorwaarden van toepassing zijn. 

2 Gebruik van fiKks

2.1 De fiKks applicatie kan kosteloos worden gedownload via Google Android Market en de Apple AppStore. De algemene voorwaarden van Google Android Market en de Apple Appstore zijn daarop van toepassing. Nadat een Gebruiker fiKks heeft geïnstalleerd dient deze de Algemene voorwaarden van de Stichting voor het gebruik van de fiKks applicatie te accepteren. Daarna kan de Gebruiker gebruik maken van het fiKks platform. 

2.2 Indien de Gebruiker jonger is dan 18 jaar, dient deze voor het gebruik van fiKks de toestemming van zijn ouder(s) of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) te hebben. Door de Algemene voorwaarden te accepteren, garandeert de Gebruiker dat hij 18 jaar of ouder is of toestemming heeft van zijn ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s).

2.3 Om van fiKks gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.

2.4 Het gebruik van fiKks is volledig voor eigen rekening en risico. De Beheerder biedt enkel een platform waarop Gebruikers elkaar kunnen vinden. De Beheerder is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de mededelingen, adviezen of andersoortig handelen dan wel nalaten van een Buddy of Deelnemer. Ook is een Buddy op geen enkele wijze aansprakelijk jegens Deelnemer voor schade die het gevolg is van gedane mededelingen, gegeven adviezen of ieder andersoortig handelen en/of nalaten, met uitzondering van gevallen waarin aan de zijde van Buddy sprake is van opzet en/of grove schuld. Buddy heeft deze bepaling aanvaard en kan daar jegens de Deelnemer een beroep op doen.

2.5 fiKks geldt uitdrukkelijk niet als een middel waarmee een Gebruiker diens administratie kan opslaan. Een Gebruiker is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor diens eigen administratie en om digitale en/of fysieke kopieën, alsmede de originele bestanden te houden. fiKks is op geen enkele manier aansprakelijk voor het tenietgaan van en/of ongewenste terbeschikkingstelling van de door een Gebruiker ter beschikking gestelde administratie. 

3 Gebruiksrecht

3.1Wie fiKks downloadt en installeert verkrijgt een niet-exclusief, niet overdraagbaar, persoonlijk en herroepelijk recht om fiKks voor niet-commercieel gebruik te gebruiken. Op geen enkele wijze wordt een ander recht, dan louter een recht tot het gebruik van fiKks aan de Gebruiker ter beschikking gesteld. 

3.2 De Beheerder biedt geen technische ondersteuning en staat derhalve op geen enkele wijze ervoor in dat fiKks op het door een Gebruiker gekozen toestel (foutloos) functioneert.

3.3 Het is een Gebruiker van fiKks niet toegestaan om fiKks:

  • op welke wijze dan ook te distribueren en/of aan een derde beschikbaar te stellen;
  • aan te sluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van fiKks gebruik zouden kunnen maken;
  • te deassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering.

3.4 Het is een Gebruiker niet toegestaan om fiKks op een naar mening en inzicht van de Beheerder oneigenlijke wijze te gebruiken en/of op een wijze die nadelig kan zijn voor de Beheerder, dan wel voor andere andere Gebruikers. De Beheerder heeft te allen tijde het recht om een Gebruiker bij oneigenlijk gebruik van fiKks het gebruik van fiKks te ontzeggen en per direct van het platform te verwijderen. 

4 Beëindiging gebruiksrecht

4.1 Het gebruiksrecht geldt in beginsel voor de duur dat fiKks operationeel is of tot het moment dat een Gebruiker zelf fiKks van diens toestel verwijdert. Hierbij geldt uitdrukkelijk dat de Beheerder fiKks op elk door haar gewenste moment al dan niet tijdelijk kan beëindigen indien sprake is van een wetswijziging of andersoortige gewijzigde omstandigheid die een voortzetting van fiKks naar de mening en inzicht van de Beheerder niet langer wenselijk maakt.

4.2 De Beheerder heeft naast de situaties zoals beschreven in artikel 3.4 en het voornoemde lid het gebruiksrecht met inachtneming van een opzegtermijn van een maand te beëindigen. 

4.3 Indien een Gebruiker niet langer gerechtigd is gebruik te maken van fiKks, is zij gehouden fiKks per direct van het toestel, dan wel de toestellen waarop fiKks is geïnstalleerd, te verwijderen.

5 Onderhoud/aanpassingen

De Beheerder heeft te allen tijde het recht om fiKks tijdelijk buiten bedrijf te stellen ten behoeve van onderhoud of om fiKks aan te passen en informatie te wijzigen of te verwijderen. Gebruiker erkent en aanvaardt dat fiKks aan ontwikkeling en wijziging onderhevig is en derhalve geen statisch bestaan leidt. Beheerder is gerechtigd fiKks te wijzigen, daar nieuwe functionaliteit aan toe te voegen of functionaliteit weg te nemen, zulks ten behoeve van een meer doelmatige-, efficiënte-, aantrekkelijke- of anderszins effectieve inzet van fiKks.

6 Tarieven 

De Gebruiker is aan de Beheerder geen vergoeding verschuldigd voor het downloaden en het gebruik van fiKks. Uiteraard is Gebruiker mogelijk wel kosten verschuldigd aan de betrokken rechthebbenden voor het gebruik van de benodigde apparatuur en de internetverbinding.

7 Aansprakelijkheid

7.1 Beheerder spant zich in teneinde de bereikbaarheid en werking van fiKks zoveel mogelijk te waarborgen. Beheerder is hierbij echter mede afhankelijk van derden en kan ook overigens niet garanderen dat fiKks altijd ongestoord functioneert. Daarnaast dient fiKks periodiek te worden onderhouden, bijgewerkt of gewijzigd, gedurende welke periode fiKks mogelijk niet beschikbaar zal zijn. Gebruiker accepteert periodiek onderhoud en incidentele storingen in de werking van fiKks. Gebruiker kan daar geen recht op nakoming, schadevergoeding of andersoortige aanspraken aan ontlenen.

7.2 Beheerder geldt enkel als faciliterende partij die Buddy’s en Deelnemers bij elkaar brengt uit hoofde van haar maatschappelijke betrokkenheid. Beheerder staat niet in voor verklaringen, handelen of nalaten van Buddy dan wel Deelnemer en is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade, direct dan wel indirect, voortvloeiende uit dan wel verband houdende met een verklaring, handelen of nalaten van Deelnemer dan wel Buddy. Beheerder staat in het bijzonder niet in voor de juistheid van verstrekte informatie of de deskundigheid van Buddy en benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van Deelnemer en Buddy ter zake. 

7.3 Beheerder is met inachtneming van hetgeen in het onderhavige artikel is bepaald uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade. Beheerder is derhalve nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder onder meer wordt verstaan gederfde inkomsten, bedrijfsschade en andersoortige gevolgschade. Voorgaande is slechts anders indien de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Beheerder.

7.4 De aansprakelijkheid van Beheerder is met inachtneming van hetgeen in het onderhavige artikel is bepaald verder te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door een eventueel ter zake afgesloten verzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, dan wel bij gebreke aan een dergelijke verzekering of uitkering tot een bedrag ad € 500,00 per gebeurtenis, waarbij meerdere samenhangende gebeurtenissen als één geheel worden beschouwd.

7.5 De Gebruiker vrijwaart Beheerder althans stelt haar geheel schadeloos ter zake van vorderingen tot nakoming, schadevergoeding of andersoortige aanspraken van derden welke voortvloeien uit dan wel verband houden met het gebruik van fiKks door de desbetreffende Gebruiker, zulks in de ruimste zin van het woord.

8. Toepasselijk recht en geschillenregeling

8.1 Op de Algemene voorwaarden en het gebruik van fiKks is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen die voortvloeien uit dan wel verband houden met het gebruik van fiKks of daaraan gelieerde diensten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de rechtbank van het arrondissement waar Beheerder statutair haar zetel heeft.